2018-08-14

Zadania KP PSP w Oleśnie


Zadania:
 

 • kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ,
 • organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 • rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracownie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyny oraz okolicznosci powastania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • organizowanie szkoleń i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


 
  Zastępca komendanta powiatowego realizuje dodatkowo zadania:
 
 W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej ,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 
  W zakresie ochrony informacji niejawnych dla tzw. pionu ochrony, określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ), a w szczególności:
pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych,

 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się